waterkwaliteit

 • Door 74 boeren en tuinders in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater in hun gebied. In de jaren 2015 tot en met 2017 zaten de meeste deelnemers onder de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater onder de wortelzone. De Zuid-Limburgse aanpak bleek zelfs zo succesvol dat deze nu verder uitgerold wordt naar Midden- en Noord-Limburg. (Boerderij, 29 oktober)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting. (H2O waternetwerk, 14 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ontbufferen blijkt een relatief eenvoudige en zeer effectieve techniek om de kalkafzettendeid van drinkwater te verlagen. Het is drie tot vier keer goedkoper dan ontharden, terwijl de extra CO2-uitstoot van beide technieken vergelijkbaar is. (H2O Waternetwerk, 9 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Zuiverder water, minder restafval en slib en ook nog eens minder kosten. De zuivering van afvalwater door de waterschappen wordt steeds efficiënter. (Binnenlands Bestuur, 30 september)

  Lees meer: binnnlandsbestuur.nl

 • Yoeri Schenau, programmamanager Duurzaamheid voor Arcadis vindt dat na veiligheid het ecosysteem centraal moet worden gezet in het waterbeheer van Nederland. Op deze manier hebben zijn er minder problemen met de waterkwaliteit, kunnen meer nutriënten voor de productie van mariene eiwitten worden benut, zijn de de onderhoudskosten lager en de economische opbrengsten hoger. (Groene Ruimte, 24 september)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De gemeente Utrecht stopt met het saneren van de Nedereindse Plas. Nieuw onderzoek zou aantonen dat de sanering van de vuilstort onnodig duur is en onvoldoende resultaat oplevert. Het gevolg van het voorgenomen besluit is dat er nooit meer gezwommen mag worden in de plas. Tijdens recent onderzoek is aangetoond dat het water regelmatig verontreinigd is, waarbij de ecologische normwaarden overschreden worden. Het project heeft tot nu tientallen miljoenen euro's gekost. (RTV Utrecht, 23 september)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Hup onder de douche, een lekker glas water uit de kraan of het sproeien van je tuin: het is allemaal redelijk vanzelfsprekend in ons landje. Toch zijn er zorgen. Willen we op lange(re) termijn nog steeds genieten van deze vanzelfsprekendheden, dan moeten we het toch echt anders gaan doen. Zo waarschuwde directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland zondagmiddag in KRAAK. (Omroep Brabant, 22 september)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Onderzoekcentrum B-Ware gaat dit najaar en aankomend voorjaar de kwaliteit van het grondwater in het Bargerveen tussen Weiteveen en Zwartemeer meten. (Dagblad van het noorden, 17 september)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen, zegt de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Aanleiding is een studie van onderzoeksinstituut KWR waaruit blijkt dat de bronnen onder toenemende druk staan. Vewin-voorzitter Peter van der Velden overhandigt vandaag het rapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. (H2O Waternetwerk, 12 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er zijn internationale afspraken nodig over de verdeling en kwaliteit van het Maaswater, zeggen de drinkwaterbedrijven. (Trouw, 11 september)

  Lees meer: trouw.nl

 • Door de droogte in 2018 namen concentraties van verontreinigende stoffen op meerdere locaties in het Nederlandse deel van de Rijn toe. Maar het was vooral de verzilting die Nederlandse drinkwaterbedrijven parten speelde. Oplossingen worden nu gezocht in nauwkeuriger meten, aangepaste lozingsvergunningen en het uitbreiden van waterbronnen. (Waterforum, 2 september)

  Lees meer: waterforum.net

 • De verhoogde stikstofgebruiksnormen bij derogatie in de landbouwsector hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Economic Research geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. Zij trekken deze conclusie op basis van monitoringsresultaten in 2017 en de trend vanaf 2006. De impact van de extreem droge zomer van 2018 is hierin nog niet meegenomen. (H2O Waternetwerk, 4 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Via STOWA is de Rekentool Waterbalans beschikbaar gesteld. Waterschappen kunnen deze gebruiken om inzicht te krijgen in in de ecologische waterkwaliteit en om maatregelen te definiëren ter verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Deltares en waterschap Rijn en IJssel hebben op een veehouderij in de Achterhoek detailmetingen gedaan die inzicht geven in de bronnen, routes en effectieve maatregelen voor zowel stikstof als fosfaat. (H2O Waternetwerk, 5 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Voor het eerst sinds 10 jaar is de gemiddelde nitraatconcentratie op de bedrijven die deelnemen aan Koeien & Kansen op de zandgronden hoger dan de norm van 50 milligram per liter. Dit blijkt uit metingen van het afgelopen jaar. De droge weersomstandigheden en lage grondwaterstanden 2 jaar hebben hier mogelijk aan bijgedragen. (Groene Ruimte, 29 juli)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen sinds er door Delfland wordt gemeten. Maar gaat het nu echt beter? (H2O waternetwerk, 28 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland geen goed beeld is van de waterkwaliteit in kleinere wateren. Het grootschalige citizen science project van Natuur & Milieu en de ASN Bank wil daar verandering in brengen. (Waterforum, 22 juli)

  Lees meer: waterforum.net

 • De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen, is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken. (Nieuwe oogst, 19 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl