waterkwaliteit

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een digitale kaart van het watererfgoed gepresenteerd. Hierop zijn meer dan vijfhonderd oude objecten te vinden, zoals gemaalgebouwen, damsluizen en verhoefslagpalen. Op de kaart staan objecten die van meer dan zeventig jaar geleden dateren. De kijker kan meteen zien waar sporen van het vroegere waterbeheer te vinden zijn in het werkgebied van HDSR, het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Dat is volgens hoogheemraad Bernard de Jong niet alleen leuk maar ook handig. “Bijvoorbeeld voor onze medewerkers die werken aan dijkversterkingsprojecten en de renovatie en vernieuwing van sluizen en gemalen. Maar ook voor iedereen die inspiratie zoekt voor de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en droogte.” (H2O Waternetwerk, 9 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. (Waterforum.net, 6 juli)

  Lees meer: Waterforum

 • De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater gaat eind 2022 omlaag van 10 naar 5 microgram per liter. Daarmee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe norm geldt voor zowel het punt van levering als aan de tap. (H2Owaternetwerk, 7 juli)

  Lees meer: H2Owaternetwerk

 • Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. In het artikel werkten experts over de grenzen van de eigen vakgebieden heen aan onderzoek naar factoren die (negatieve) effecten hebben op het waterleven in meren en rivieren. De bevindingen geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit, waarin binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit aan wordt gewerkt. (Land en Water, 23 juni)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Waterschap Aa en Maas is nu officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

  Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien, een ambitie waar het waterschap zich helemaal in kan vinden. (SIRIS, 7 mei)
  Lees meer: siris.nl

 • De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water, aangevuld met vrijwillige maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de onderzoekers zal een gestage verbetering van de biologische kwaliteit van het water optreden. Om de Europese doelen overal te halen is het nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren om zo de belasting van het water met nutriënten te verminderen. Verdere verbeteringen in inrichting en in beheer kunnen helpen om de gewenste planten en dieren in het water te laten terugkeren. (Groene Ruimte, 30 april)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het verondiepen van de kleiput in Winterswijk met vervuilde grond wordt opnieuw tegen het licht gehouden na de oproep van een Nijmeegse professor om ogenblikkelijk te stoppen met het verondiepen. (de Gelderlander, 7 april)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Om de waterkwaliteit in De Groote Meer van de Brabantse Wal te behouden, wordt binnenkort een filter van ijzerzand aangelegd. Deze innovatieve oplossing houdt de waterkwaliteit in één van Nederlands grootste vennen op peil. Water uit de landbouw zorgt voor toevoeging van fosfaten en dus achteruitgang van de kwaliteit. Het project wordt gefinancierd uit het Europese programma LIFE. (NatureToday, 30 maart)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling. (Waterforum, 26 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • De kwaliteit van kleine wateren in Nederland is zorgelijk. Zo heeft ruim tweederde van de sloten, beekjes en plassen een te hoog stikstofgehalte, blijkt uit een groot burgeronderzoek dat is gecontroleerd door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Dat onderzoek is opgezet omdat de overheid de kwaliteit van kleine wateren nauwelijks controleert. (De Gelderlander, 5 december)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • DEN DUNGEN - Bewoners van de Jhr. van Rijckevorselstraat in Den Dungen lieten gisteren de gierton aanrukken. Gelukkig spoot deze water. De Dungenaren doen er proeven met schoon regenwater buiten het riool houden. (DB, 15 november)

  Lees meer: DB.nl

 • Door 74 boeren en tuinders in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater in hun gebied. In de jaren 2015 tot en met 2017 zaten de meeste deelnemers onder de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater onder de wortelzone. De Zuid-Limburgse aanpak bleek zelfs zo succesvol dat deze nu verder uitgerold wordt naar Midden- en Noord-Limburg. (Boerderij, 29 oktober)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting. (H2O waternetwerk, 14 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het oppervlaktewater wordt gemeten. Dat blijkt uit een studie van NMI Wageningen. Onderzoeker Gerard Ros presenteerde de uitkomsten op een Niscoo-bijeenkomst in Heerenveen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. (Nieuwe oogst, 10 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ontbufferen blijkt een relatief eenvoudige en zeer effectieve techniek om de kalkafzettendeid van drinkwater te verlagen. Het is drie tot vier keer goedkoper dan ontharden, terwijl de extra CO2-uitstoot van beide technieken vergelijkbaar is. (H2O Waternetwerk, 9 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Zuiverder water, minder restafval en slib en ook nog eens minder kosten. De zuivering van afvalwater door de waterschappen wordt steeds efficiënter. (Binnenlands Bestuur, 30 september)

  Lees meer: binnnlandsbestuur.nl

 • Yoeri Schenau, programmamanager Duurzaamheid voor Arcadis vindt dat na veiligheid het ecosysteem centraal moet worden gezet in het waterbeheer van Nederland. Op deze manier hebben zijn er minder problemen met de waterkwaliteit, kunnen meer nutriënten voor de productie van mariene eiwitten worden benut, zijn de de onderhoudskosten lager en de economische opbrengsten hoger. (Groene Ruimte, 24 september)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De gemeente Utrecht stopt met het saneren van de Nedereindse Plas. Nieuw onderzoek zou aantonen dat de sanering van de vuilstort onnodig duur is en onvoldoende resultaat oplevert. Het gevolg van het voorgenomen besluit is dat er nooit meer gezwommen mag worden in de plas. Tijdens recent onderzoek is aangetoond dat het water regelmatig verontreinigd is, waarbij de ecologische normwaarden overschreden worden. Het project heeft tot nu tientallen miljoenen euro's gekost. (RTV Utrecht, 23 september)

  Lees meer: rtvutrecht.nl