Hét platform voor professionals in de bodem en ondergrond

waterkwaliteit

 • Stefan Kuks geeft een duizelingwekkend overzicht van de opgaven waar de waterschappen voor staan en blijft daarbij kalm en optimistisch: “Als we nu handelen en het goede doen, kunnen we veel ten goede keren.” Kuks is watergraaf van Waterschap Vechtstromen, maar ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en voorzitter van de stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Hij schetst de veranderende rol van de waterschappen aan de hand van vijf uitdagingen. Het is de aftrap van een serie over de toekomst van de waterschappen. (H2O Waternetwerk, 29 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie. (Nieuwe Oogst, 13 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Samen met de National Geographic Society werken de Utrechtse wetenschappers Marc Bierkens en Niko Wanders de komende vijf jaar aan een ‘World Water Map’. Met dit project brengen ze de wereldwijde zoetwatervoorraad in kaart, maar ook de ‘hotspots’ met de meeste waterschaarste. (H2O Waternetwerk, 5 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem open per 25 april 2022. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. (RTV Stichtse Vecht, 13 april)

  Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 • Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het rapport(verwijst naar een andere website) 'Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit een ecologisch perspectief' stuurt zij mee met de Kamerbrief(verwijst naar een andere website) . Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie voor de zomer van 2022 kan geven. (Bodemplus, 8 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Provinciale Staten van Utrecht hebben de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. In de strategie staat hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling verminderd kunnen worden. De provincie wil in samenwerking met partners 50% reductie in 2030 behalen. De Regionale Veenweiden Strategie gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak waarin ook oog is voor opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie en een goede waterkwaliteit. (Provincie Utrecht, 11 februari)

  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.” (H2O Waternetwerk, 24 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Keen is de waterverbinding tussen Strijen en het Hollandsch Diep. Hollandse Delta gaat de laatste delen baggeren. In totaal wordt er 8.000 kubieke meter bagger uitgehaald. De bagger is licht verontreinigd en wordt daarom afgevoerd. (Hoeksch Nieuws, 24 januari)

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • Wat is de afgelopen zes jaar in Friesland gebeurd voor de verbetering van de bodem en waterkwaliteit? Dat was vorige week de insteek van de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Circa vijftig belangstellenden reden mee in de digitale bus. (Nieuwe Oogst, 21 december)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd. Er zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en de natuurkwaliteit te verbeteren, aldus de minister. (H2O Waternetwerk, 17 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Sportvisserij Zuidwest Nederland, de belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland, wil sneller actie op het PFAS-dossier. "Ik wil op dit dossier urgentie zien", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De belangenvereniging vreest gevolgen voor het voortbestaan van de sportvisserij op de Westerschelde. Niet alleen door de aanwezigheid van PFAS maar ook door de onduidelijkheid vanwege het uitblijven van onderzoek. "Sportvisserij is een belangrijke recreatieve sector in Zeeland en voor Zeeland", legt Schutz uit. (Omroep Zeeland, 29 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 18 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. (Nieuwe Oogst, 22 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De chemiefabriek 3M loost afvalwater in de Schelde en heeft er een 'eeuwigdurende' vergunning voor. Zeeland dreigt naar de rechter te stappen. (NRC, 21 september)

  Lees meer: nrc.nl

 • Tussen Lemmer en Oosterzee wordt maandag een baggerdepot aangelegd. Dat wordt gedaan omdat Wetterskip Fryslân de Lemster Rien vanaf halverwege oktober uitbaggert. Het betreft de vaart die tussen Lemmer en de Tsjûkemar loopt, naast de A6. (Omrop Fryslân, 19 september)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • De waterkwaliteit van de Maas is de laatste jaren verbeterd, maar lozingen in de rivier in binnen- en buitenland blijven een bedreiging. Te vaak ontbreken stoffen die een risico voor de bereiding van drinkwater zijn in de lozingsvergunningen. Dat blijkt uit het rapport van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven RIWA-Maas. (1Limburg, 16 september)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • De naleving van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is flink verbeterd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Nieuwe Oogst, 16 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Akkerbouwers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen vanaf maandag 13 september eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Noorderzijlvest en provincie Groningen stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er is plek voor 120 boeren. (Veldpost 13 september)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Met een tunnel in zee wil Tokyo Electric Power (Tepco), het Japanse bedrijf dat de in 2011 bij een zware tsunami beschadigde kernreactor in Fukushima ontmantelt, enorme hoeveelheden radioactief koelwater in zee lozen. Dat komt via een pijpleiding in de nieuw te bouwen tunnel op een kilometer afstand van de kust, op twaalf meter diepte, in de Stille Zuidzee terecht. (de Volkskrant, 26 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl