bodem

 • Overheden en diverse organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte als gunstig voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid. Maar deze effecten worden overschat, zeggen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving. (Nieuwe Oogst, 23 januari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ook na de brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over peilbeheer in de veenweiden gaat provincie Utrecht ervan uit dat ze met haar veenweideaanpak op het juiste spoor zit. Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma regionale veenweidestrategie dat de provincie onlangs vaststelde. (Nieuwe Oogst, 19 januari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De provincie Overijssel wil nadrukkelijk verder kijken dan alleen de natuur- en waterdoelen bij de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De sociale cohesie, de economie en perspectief voor de landbouw zijn net zo belangrijk. De provincie vraagt voor deze uitvoering 5 miljard euro van het kabinet. Ook verwacht het dat het kabinet met een fonds komt voor langjarige vergoedingen om het beheer van bijvoorbeeld landschapselementen te kunnen verstrekken aan boeren. (Waterforum, 9 januari)
  Lees meer: waterforum.net

 • De Europese Unie wil dat de Europese bodem in 2050 gezond is en werkt aan wetgeving om dat doel te bereiken. Een groep wetenschappers, waaronder Wim van der Putten (NIOO-KNAW), publiceerde in Science een artikel met aanbevelingen en uitdagingen. ‘Wetgeving moet handhaafbaar zijn en op globale schaal positieve effecten hebben.’(H2O Waternetwerk, 9 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Solarfields hebben het startschot gegeven voor een onderzoek van 5 jaar naar de ecologische effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. (Solar Magazine, 3 januari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

   

 • In een startpakket voor een nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid is een verdienmodel voor de landbouw een van de speerpunten van de regering. Maar dat verdienmodel moet zijn plaats vinden binnen allerlei restricties.(Agraaf, 12 december)
  Lees meer: agraaf.nl

 • BELTRUM - Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) plaatste vrijdag een droogstuw in het buitengebied van Beltrum. Daar waar het waterschap altijd als taak had water te beheersen en vooral zo snel mogelijk af te voeren is tegenwoordig het omgekeerde het geval. De uitdaging is nu het water zo lang mogelijk vast te houden waar het is en waar het valt. Vrijdag werd daarvoor een droogtestuw geplaatst. (Groenlose Gids, 12 december)
  Lees meer: groenlosegids.nl

   

 • In het interview met minister Mark Harbers dat u in H2O december aantreft, wordt de vraag gesteld: laat Mark Harbers zich de kaas van het brood eten door Hugo de Jonge? De bouwminister presenteerde 13 oktober de plannen voor de bouw van 917.193 woningen, waarvan bijna 420.000 in de laaggelegen en propvolle provincies Noord- en Zuid-Holland. Meteen rees de vraag: waar is de aangekondigde water- en bodemtoets gebleven? Is de dadendrang van De Jonge waterminister Harbers te machtig? (H2O Waternetwerk, 9 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • 5-DEC-2022 - Hoewel de pissebedden dit jaar alweer niet winnen, staan toch de usual suspects in de Bodemdieren Top 3 van 2022. De regenwormen trekken aan het langste eind: ze eindigen net voor de spinnen en de pissebedden. De 2052 waarnemers vonden wormen in en op meer dan 83 procent van de Nederlandse tuinen, parken, schoolpleinen en zelfs balkons. (Nature Today, 5 december)

  Lees meer: naturetoday.com

   

 • In de periode 2019 tot en met 2021 is door KWR de stikstofhuishouding van geplagde en oude heide in natuurgebied De Groote Heide onderzocht. Voor het onderzoek zijn diverse keren metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het poriënvocht in de bodem en het bovenste grondwater, en aan stikstofgehalten in mossen. Plaggen terwijl de stikstofdepositie hoog blijft, is niet zinvol voor het herstel van droge heide en werkt niet als mitigerende maatregel tegen een hoge stikstofdepositie. Voor herstel van droge heide is ook verlaging van de stikstofdepositie nodig, concluderen de onderzoekers.(Groene Ruimte, 23 november)
  Lees meer:

   groeneruimte.nl

 • 22-NOV-2022 - Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op rijkere ondergronden liggen de kansen voor herstel voor het oprapen, blijkt uit onderzoek van de Bosgroepen. (Nature Today, 22 november)
  Lees meer:naturetoday.com

 • Op het bedrijf van melkveehouder Marco Visser in De Rijp is met een strooidemo de pilot ‘klei in veengrond’ gestart. De pilot heeft als doel heeft om afbraak van veen tegen te gaan en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Het project maakt deel uit van het klimaatprogramma van CONO Kaasmakers gericht op een klimaatpositieve kaasketen in 2030. (Agri Holland, 20 oktober)
  Lees meer: agriholland.nl

   

 • Utrecht - Utrecht is een paradijs voor bodemdieren. Vooral spinachtigen, pissebedden en kevers krioelen er lustig op los. Daarom is Utrecht uitgeroepen tot Bodemdierenstad van het Jaar. Reden voor een feestje, want volgens de initiatiefnemers zijn de dieren "onmisbaar om een stad aangenaam en leefbaar te houden, voor alle inwoners". (RTV Utrecht, 18 oktober)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Er gaat in de Nederlandse watersector momenteel geen discussie over ruimtelijke planvorming meer voorbij zonder dat het principe ‘water en bodem sturend’ wordt aangehaald. Dit principe stelt dat het water- en bodemsysteem sturend moet zijn in keuzes waar we woningen bouwen, landbouw plaatsvindt en natuur de ruimte geven. De overheid lijkt in haar uitspraken doordrongen van het belang hiervan. Het principe is opgenomen in het regeerakkoord van Rutte IV en ook in het recente Deltaprogramma 2023 is de urgentie opnieuw benoemd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan het opstellen van het programma ‘Water en Bodem sturend’. Dit programma moet structurerende keuzes meegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw en de aanpak van de opgaven zoals benoemd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. (Klimaatweb, 17 oktober)
  Lees meer: klimaatweb.nl

   

 • Zo'n 150 mensen lopen woensdag met kruiwagens een mars door Den Haag om aandacht te vragen voor de bodem. Zij vinden dat de bodem meer moet worden gezien als oplossing van onder meer de stikstof- en klimaatproblematiek. (Nieuwe Oogst, 12 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Overheden moeten boeren in het veenweidegebied meer vertrouwen geven. Als ondernemers ruimte krijgen in het watermanagement op de eigen percelen, bieden ze oplossingen voor vraagstukken als bodemdaling, CO2-uitstoot en de biodiversiteit, stelt Aad Straathof, gewestelijk themahouder Veenweiden. (Nieuwe oogst, 8 oktober)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar!
  Dat gaan we met elkaar vieren. VKB is immers nog even relevant als 25 jaar geleden. Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer.
  VKB staat voor Vakmanschap, Kennis, en Betrokkenheid. Dat ziet u ook terug in het programma van het symposium. We presenteren dan de laatste resultaten van een aantal VKB projecten. Daarnaast kijken we graag samen met u naar de toekomst en is er voldoende gelegenheid om te netwerken en natuurlijk het glas te heffen met elkaar in deze bijzondere locatie. 

  Lees meer: VKB

 • De draagkracht van het water- en bodemsysteem moet leidend zijn voor het soort functie dat een gebied aan kan, schrijft Johan Remkes in zijn adviesrapport over de stikstofcrisis. De waterschappen hadden hier in een gesprek met Remkes voor gepleit en zijn dan ook blij met deze stellingname, zeggen ze in een eerste reactie. (H2O Waternetwerk, 6 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De grote natuurbrand die op woensdag 31 augustus uitbrak in het oosten van de Mariapeel heeft veel schade aan de natuur aangericht. Hoewel boswachter Lieke Verhoeven meldt dat de flora en fauna in het gebied veerkrachtig is en er hier en daar alweer nieuw plantenleven is te bespeuren, hebben de meeste bomen het vuur niet overleefd en zijn omgevallen.(DeurneMediaGroep, 1 oktober)
  Lees meer:dmgdeurne.nl

   

 • De Unie van Waterschappen vindt dat water en bodem een centrale rol moeten spelen in provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat roept zij op in een persbericht. Vanaf oktober gaan de provincies aan de slag met de regionale vertaling van de NOVEX-plannen van het Rijk, op basis van aangedragen kaders en richtlijnen. (Stadszaken, 15 september)
  Lees meer:stadszaken.nl