drinkwater

 • Vitens heeft onlangs een aanvraag tot uitbreiding van de waterlevering van een grootzakelijke klant moeten afwijzen. Dat zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. Het laat volgens Vitens de 'extreme mate van urgentie' zien die is geboden bij de zoektocht naar oplossingen voor het dreigende watertekort in Overijssel. (RTV Oost, 16 januari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er zijn zwaardere maatregelen nodig om wateroverlast en verdroging te voorkomen. Dat zeggen de Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. (RTV Drenthe, 30 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Is het water onder de Zuid-Hollandse duinen om te drinken of om te verwarmen? Voor bodemonderzoek naar aardwarmte is vergunning verleend. Drinkwaterbedrijf Dunea vreest „onomkeerbare schade”. (NRC, 29 november)

  Lees meer: nrc.nl

 • Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wetgevingsoverleg water op 22 november in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd ontbreekt het aan een goed plan om de problemen voor 2027 op te lossen, stellen betrokkenen. (Waterforum.net, 23 november)

  Lees meer: waterforum.net

 • De provincie Gelderland gaat samen met 11 gemeente, de regionale waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens aandacht vragen voor de kwaliteit van het grondwater. In een deel van de provincie wordt het grondwater opgepompt en gebruikt als drinkwater. Maar veel van de bewoners weten niet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, zeggen de overheden. (Binnenlands Bestuur, 3 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De win- en productiecapaciteit van drinkwater voor Amsterdam moet fors worden uitgebreid. De huidige drinkwatervoorziening voor de metropool bereikt binnen vijf tot tien jaar haar maximale capaciteit, stelt het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Flinke investeringen zijn nodig om de productie en de capaciteit van het leidingnet te vergroten. (H2O Waternetwerk, 25 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 18 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie. (H2O Waternetwerk, 12 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders. (H2O Waternetwerk, 4 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert de provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De provincie wijst daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. Deze gebieden hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. (Omroep Gelderland, 30 september)

  Lees meer: gld.nl

 • De Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) hebben eurocommissaris Frans Timmermans opgeroepen in de hele Europese Unie alle PFAS- stoffen te verbieden. (Binnenlands Bestuur, 15 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen? (H2O Waternetwerk, 15 september)

  Lees meer: h20waternetwerk.nl

 • De normen voor toxische stoffen in het rivierwater moeten worden aangescherpt, want deze stoffen breken amper af. Deze waarschuwing komt van de rivierdrinkwaterbedrijven. Intussen wordt de lithiumwinning voor autobatterijen in Zuid-Duitsland een nieuw gevaar voor de drinkwaterkwaliteit. (Trouw, 6 september)
  Lees meer: trouw.nl

 • Net als in veel andere stedelijke gebieden wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal beschermd door een boringsvrije zone. Uit een verkenning blijkt dat na vervanging van een ondiepe drinkwaterwinput door een diepe, de boringsvrije zone verdiept kan worden zonder extra risico voor de drinkwaterwinning. (H2O Waternetwerk, 4 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hergebruik van gezuiverd restwater (effluent) is een optie om de regionale beschikbaarheid van zoetwater te vergroten: RWZI’s kunnen dienen als waterfabrieken. KWR en STOWA hebben aan de hand van twee casusstudies de mogelijkheden verkend van regionaal grootschalig effluenthergebruik. (H2O Waternetwerk, 13 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Onderzoeksprogramma WarmingUP heeft de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. “Ons doel was een breed en concreet overzicht te maken van de aquathermiesystemen, die nu al gerealiseerd zijn.” (H2O Waternetwerk, 28 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In Twente is er geen drinkwaterbron vrij van probleemstoffen. Er zitten onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het water. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel maken zich zorgen. “Wij zien de drinkwaterbronnen onder druk staan. Voor alle winningen is bekend welke probleemstoffen zich voordoen en zijn er met partners gerichte acties opgezet om die aan te pakken”, antwoordt GS op statenvragen van Groenlinks. (Waterforum, 25 juni)

  Lees meer: waterforum.net

 • De drinkwatervoorraden in Flevoland zijn goed beschermd, omdat het verboden is om bij die voorraden in de grond te boren naar aardwarmte. Dit geldt zowel voor het opsporen als winnen van aardwarmte. Gedeputeerde Staten laat dit weten in een mededeling aan Provinciale Staten. (Omroep Flevoland, 27 juni)

  Lees meer: omroepflevoland.nl