grondwater

 • In de periode 2019 tot en met 2021 is door KWR de stikstofhuishouding van geplagde en oude heide in natuurgebied De Groote Heide onderzocht. Voor het onderzoek zijn diverse keren metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het poriënvocht in de bodem en het bovenste grondwater, en aan stikstofgehalten in mossen. Plaggen terwijl de stikstofdepositie hoog blijft, is niet zinvol voor het herstel van droge heide en werkt niet als mitigerende maatregel tegen een hoge stikstofdepositie. Voor herstel van droge heide is ook verlaging van de stikstofdepositie nodig, concluderen de onderzoekers.(Groene Ruimte, 23 november)
  Lees meer:

   groeneruimte.nl

 • Het watersysteem op de Veluwe is vooral gericht op een snelle afvoer van regenwater. Vier droge zomers op rij laten echter zien dat die neerslag hard nodig is om het grondwater aan te vullen. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzocht Aveco de Bondt welke maatregelen daarbij kunnen helpen. (H2O Waternetwerk, 24 november)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Het kabinet wil dat provincies en waterschappen het waterpeil in veenweidegebieden verhogen. Zij krijgen ongeveer een jaar de tijd om een gedetailleerd plan te maken. De grondwaterstand moet omhoog om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te voorkomen dat huizen verzakken.(De Volkskrant, 24 november)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Nederland is gezegend met een van de beste openbare drinkwatervoorzieningen in de wereld. Overal en altijd komt schoon drinkwater uit de kraan. Naast goede infrastructuur helpt het enorm dat Nederland een waterrijk land is. Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van goede kwaliteit om huishoudens en industrie van schoon water te voorzien. Maar we moeten zuinig en slim met deze voorraden omgaan om onze omgeving niet onnodig te belasten en dit natuurlijk kapitaal ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden. (Deltares, 14 november)
  Lees meer: deltares.nl

 • Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag 10 november een motie van D66 gesteund waarin het kabinet wordt gevraagd met regelgeving te komen waardoor het het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stopt. (Groene Ruimte, 14 november)
  Lees meer: groeneruimte.nl

   

 • ARNHEM - Gelderse waterschappen hebben niet goed in beeld hoeveel grondwater er wordt opgepompt. Minstens de helft van de installaties die boeren gebruiken voor het beregenen van hun land, is niet geregistreerd in de landelijke database volgens de waterschappen. Ook worden onttrekkingen niet gemeld. Dat blijkt uit onderzoek door Omroep Gelderland.(RN7, 6 november)
  Lees meer: rn7.nl

 • Er is een radicale omslag nodig in het watersysteem van Noord-Brabant. Dat is de conclusie van de Adviescommissie Droogte die onderzoek deed naar het droogteprobleem in de provincie. Hoe gaat dat landen in het buitengebied? (Nieuwe Oogst, 3 november)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In opdracht van het Ministerie van I&W maakt Deltares samen met collega kennisinstituten een nationaal overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van het Nederlandse grondwater. Dit nationale beeld kan vervolgens gebruikt worden bij belangrijke keuzes over water- en landgebruik die de komende tijd gemaakt moeten worden. Een dergelijk integraal beeld bestaat nog niet. (Deltares, 1 november)

  Lees meer: deltares.nl

 • Droogte, een stijgende zeespiegel en bodemdaling zorgen voor steeds zouter grondwater. Dit vormt een gevaar voor de Nederlandse akkerbouw. Zout water kan zoet gemaakt worden door ontziltingsmethodes, maar de huidige technieken zijn duur en slecht voor het milieu. iGEM Maastricht wil dit oplossen door water te ontzilten met cyanobacteriën. (Kennislink, 27 oktober)
  Lees meer: nemokennislink.nl

   

 • ZAANDAM/IJMUIDEN - In het grondwater van de volkstuinen bij Tata Steel zijn geen verhoogde waarden aan chroom-6 en andere metalen gevonden, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. „Het grondwater kan als niet-verontreinigd worden beschouwd”, laat de organisatie weten. Mensen met zo’n tuin werden van de zomer ongerust omdat er op het terrein van Tata chroom-6 was gevonden. (De Telegraaf, 25 oktober)
  Lees meer: telegraaf.nl

   

 • In de zoektocht naar alternatieven voor grondwater kijkt Vitens ook naar de IJssel als bron voor drinkwaterproductie. Deze maand begint het drinkwaterbedrijf samen met NX Filtration een proef om het rivierwater te zuiveren met de door dit bedrijf ontwikkelde directe nanofiltratie-membraantechnologie. (H2O Waternetwerk, 20 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Voor omwonenden van de Horstermeerpolder en omgeving was het een even indrukwekkend als vreemd schouwspel: een helikopter met daaronder een enorme hoepel vloog in september meerdere keren laag over het polderlandschap. (Provincie Noord-Holland,18 oktober)
  Lees meer: noord-holland.nl

   

 • Waterzuiveraars lopen tegen steeds meer verontreinigingen aan. Die beperken zich niet alleen tot het oppervlaktewater, maar dringen inmiddels door tot de bron die we tot nu toe als veilig beschouwde: het grondwater. Spraakmakers loopt mee met Arnaut van Loon van kennisinstituut KWR. (NPO radio 1, 15 oktober)
  Lees meer: nporadio1.nl

   

 • Om de drinkwatervoorziening in Overijssel op peil te houden, wil Vitens de grondwaterwinning op de locatie Hammerflier verdrievoudigen. Uit de eerste onderzoeken naar de mogelijke effecten daarvan op de omgeving blijkt dat de grondwaterstand op sommige plekken tot 25 centimeter kan zakken. (H2O Waternetwerk, 13 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Nederland prijst zichzelf historisch als succesvolle delta, maar met de toenemende droogte, meer overstromingen en een stijgende zeespiegel rijst de vraag of we ons water onverminderd kunnen blijven wegpompen of meer moeten behouden. Is er sprake van een watercrisis?(ad valvas, 12 oktober)
  Lees meer: advalvas.nl

 • Door de regenval van afgelopen tijd mag er vanaf donderdag weer oppervlakte- en grondwater worden gebruikt op grote delen van de Veluwe. Het verbod dat deze zomer gold, wordt grotendeels opgeheven. (De Gelderlander 6 oktober)
  Lees meer: gelderlander.nl

   

   

 • Er moeten strengere regels komen voor de onttrekking van grondwater voor industrie, drinkwater en landbouw. Dat stellen Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Wereldnatuurfonds in een gezamenlijke oproep. (Nieuwe Oogst, 29 september)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse samenleving zich beter voorbereiden. Het onderzoek door Deltares laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem bij een stijgende zeespiegel serieuze consequenties heeft voor de zoetwatervoorziening. (Deltares, 21 september)
  Lees meer:deltares.nl

 • BEUNINGEN - Om verdroging van zeldzame plantensoorten in natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Het Beuninger Achterveld tegen te gaan, begint Staatsbosbeheer half oktober met het verwijderen van bomen. (Tubantia, 14 september)
  Lees meer:tubantia.nl

 • Er is al zo lang geen serieuze hoeveelheid regen gevallen dat waterschappen grondwater oppompen om dat in kwetsbare beken te laten stromen. Dat gebeurt in onder meer Noord-Brabant. De maatregel is opmerkelijk, aangezien waterschappen ertoe oproepen zuinig te zijn met grondwater en in sommige gevallen zelfs een verbod op oppompen hebben ingesteld. Maar het is de enige manier om kwetsbare diersoorten in leven te houden. (Nu.nl, 6 september)

  Lees meer: nu.nl