klimaat

 • De provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel Nederland hebben vandaag een intentieverklaring (Expression of Prinicples) ondertekend over verduurzaming. Tata Steel wil 2030 5 Megaton minder CO2 uitstoten en in 2045 CO2 neutraal zijn. Ook zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in deze nieuwe Expression of Principles. (Jutter, 22 juli)
  Lees meer: jutter.nl

 • De Rotterdamse wethouder Bonte wil proberen de omstreden oliewinning in Rotterdam-Zuid alsnog te stoppen. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Vijlbrief akkoord gaat met verlenging van de vergunning voor de NAM. (NOS, 10 juni)
  Lees meer: nos.nl

 • De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Bodemdaling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, zoals CO2. Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen moet de provincie dus flink aan de bak. “We hebben geen tijd te verliezen.” (Noord-Holland, 3 juni)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • De ernstige boodschap van het nieuwste rapport van de IPCC kan op veel bijval rekenen vanuit de Nederlandse watersector. Volgens minister Mark Harbers wordt de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie onderstreept, terwijl deltacommissaris Peter Glas wijst op extra tempo maken met het Deltaprogramma. De Unie van Waterschappen benadrukt het belang van investeren in weerbaarheid. (H2O Waternetwerk, 1 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp. (H2O Waternetwerk, 26 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Waterschappen worden daar eerder bij betrokken en de watertoets krijgt een dwingender karakter. Dat is inzet van het nieuwe kabinet, blijkens het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds, aldus het akkoord. In dat ‘klimaat- en transitiefonds’ zit 35 miljoen euro voor de komende 10 jaar. (H2O Waternetwerk, 15 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Klimaatbeleid richt zich vooral op CO2-uitstoters, terwijl olie- en gaswinning gewoon doorgaat. Producenten moeten hun CO2 gaan opruimen, vindt de consultant. (NRC, 1 december)

  Lees meer: nrc.nl

 • De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd voor de Europese Unie. Bij LTO Nederland roept dit 'ernstige vragen' op. (Nieuwe Oogst, 19 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld schadelijke vervuiling van lucht, water en grond uit te bannen. Daartoe moeten tot 2030 al flinke stappen worden gezet, zoals het met 55 procent verminderen van het aantal 'luchtverontreinigingsdoden'. (Nu.nl, 12 mei)

  Lees verder: nu.nl

 • Landbouw, wonen, natuur, duurzame energie – ze eisen allemaal hun deel van de schaarse grond. Om dat in goede banen te leiden is één minister nodig, schrijven zes oud-ministers, bestuurders en wetenschappers. (NRC, 28 april)

  Lees meer: nrc.nl

 • Meer CO2 in de lucht? Dan nemen zowel planten als de bodem meer CO2 op, werd lang gedacht. Maar die aanname blijkt niet te kloppen. (Trouw, 24 maart)

  Lees meer: trouw.nl

 • De laatste tijd horen we de roep om de terugkeer van een ministerie voor Ruimte. Onder meer het College van Rijksadviseurs pleit in de publicatie ‘Een minister van ruimte’ al langer voor een centralere en integrale sturing. (Binnenlands Bestuur, 3 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig voor de lokale uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het op 25 januari verschenen advies ‘Van Parijs naar praktijk’. (Land en Water, 2 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Tegen de strakblauwe lucht cirkelen buizerds laag over het uitgestrekte polderland. ‘Heel vruchtbaar, de kleigrond hier. Het zal er wemelen van de muizen’, zegt ingenieur Erik van Eekelen. (De Ingenieur, 25 januari)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • Wereldleiders en investeerders moeten zo snel mogelijk in actie komen om klimaatverandering tegen te gaan én ons beter voor te bereiden op de gevolgen. (Trouw, 22 januari)

  Lees meer: trouw.nl

 • In Brabant, ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Het is niet zomaar een beekdal. De vennen van het gebied zijn tevens het brongebied van deze beek. Het was sinds de ruilverkaveling van 1973 een beekdal met een rechte waterloop. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen. (Nature Today, 4 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet een beroep op woningeigenaren en bedrijven om in het kader van klimaatadaptie maatregelen te treffen tegen extreme hitte of zware buien. Meer groen en minder tegels is het credo en daarom gaat in een deel van Westwijk begin november een proef van start waarbij de gemeente gratis tuintegels komt ophalen. (AmstelveenZ, 18 oktober)
  Lees meer: amstelveenz.nl

 • Waterveiligheid, klimaatbestendigheid, goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater, zijn belangen die gewaarborgd moeten zijn in het Nederland van 2050. Dat staat in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin een reeks van 21 nationale belangen worden genoemd die richting moeten geven een de nieuwe inrichting van de ‘fysieke leefomgeving’ van Nederland. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het klimaatprobleem en duurzaamheid blijven voor veel Nederlanders een ver-van-mijn-bed-show. De overheid slaagt er ondanks talloze beleidsplannen nog nauwelijks in om burgers tot milieuvriendelijker gedrag te bewegen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport. (Algemeen Dagblad, 7 september)
  Lees meer: ad.nl

 • Met de slogan 'Aarde zoekt leden' wil de nieuwe Omroep Groen een plek bemachtigen in het publieke bestel. Door meer aandacht te vragen voor de aarde, het klimaat en duurzaamheid willen de initiatiefnemers een ‘structurele, maatschappij-brede verandering’ teweegbrengen. Dinsdag begint een campagne die ervoor moet zorgen dat Omroep Groen voor 31 december 50.000 leden werft, die nodig zijn om in 2022 zendtijd te krijgen. (Algemeen Dagblad, 1 september)
  Lees meer: ad.nl