verzilting

 • In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Het is voor overheden, industrie en drinkwaterbedrijven dan ook belangrijk om een goed beeld te hebben waar zoete grondwatervoorraden zich bevinden, hoeveel je duurzaam kan onttrekken, en hoe deze voorraden zich in de toekomst zullen ontwikkelen. (Land en Water, 13 oktober)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De voorzieningenrechter keurde vrijdag 14 februari het monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer goed. Bedrijven rond het Lauwersmeer verzetten zich tegen de proef omdat zij bang zijn voor schade door een mogelijke stijging van het grondwater en eventuele verzilting. Dankzij de uitspraak van de rechter mochten de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest direct starten met de uitvoering van de proef. (Waterforum, 18 februari)
  Lees meer: waterforum.net

 • De gevolgen van lekkages van pekelwater en diesel bij de afsluiting van zoutwinningsputten zijn heel moeilijk in te schatten. Gevaar voor mens en milieu wordt niet uitgesloten. (Dagblad van het Noorden, 19 februari)
  Lees meer: dvhn.nl

 • Wetterskip Fryslân wil het toekomstige grond- en oppervlaktewaterbeleid baseren op de uitkomsten en aanbevelingen die in de vorige maand gepresenteerde Grondwateratlas Fryslân staan. (Friesch Dagblad, 2 oktober)

  Lees meer: frieschdagblad.nl 

 • De verzilting van grondwater in Friesland is in 2085 met 20% toegenomen. Dat is een van de constateringen van de provincie en het Wetterskip Fryslân in de grondwateratlas. Door de stijging van de zeespiegel komt er jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout water onder de zeedijk door naar de Friese kleigebieden. (Boerderij, 19 september)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De verzilting van de Waddenregio is een reëel en urgent probleem, vooral al voor de boeren in het gebied. Op het congres Saline Futures worden oplossingen gedeeld en allianties gesmeed om een omslag in de landbouw te bewerkstelligen. (Friesch Dagblad, 11 september)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Natte winters en droge zomers zorgen voor grotere schommelingen van de grondwaterstand. Door stijging van de zeespiegel stroomt er in de toekomst steeds meer zout grondwater vanuit de Waddenzee het vaste land van Fryslân binnen. (Jouster Courant, 27 juni)

  Lees meer: joustercourant.nl

 • Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en Hessel Hiddema van Holwerd aan Zee hebben woensdag de eerste Aquapin in gebruik genomen voor het project Boeren Meten Water bij Holwerd aan Zee. (Nieuwsblad NOF, 27 juni)

  Lees meer: nieuwsbladnof.nl