'Methaan bij 't Haantje bedreigt drinkwater niet'

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en wateronderzoeksinstituut KWR blijkt dat het grondwater direct boven de locatie van een blow-out bij 't Haantje in 1965 nog hoge, maar hier ongevaarlijke, concentraties aan methaan bevat. (Emmen.nu, 2 januari)

Lees meer: emmen.nu

 

Methaan rond boorlocatie Sleen verontrust WMD niet

De aanwezigheid van methaan in het grondwater rond de voormalige boorlocatie bij Sleen is geen reden tot maatregelen, stelt de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). (Dagblad van het Noorden, 27 december)

Lees meer: dvhn.nl

 

Grondwatermonitor van iFLUX brengt bodemverontreiniging in kaart

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficient in kaart brengen. De spin-off opende 7 december officieel haar deuren op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. (Waterforum, 17 december)

Lees meer: waterforum.net

 

De sociale impact van de ondergrond

Zonnepanelen en windmolens domineren de discussie over de energietransitie. Zij vormen echter maar een piepklein deel van het vraagstuk van de duurzame toekomst. Misschien wel het grootste probleem is onzichtbaar, dat zit onder de grond. Maar over die ondergrond wordt nauwelijks gesproken, ook omdat de kennis erover ontbreekt. (VNG, 15 december)

Lees meer: vng.nl

 

Aanbevelingen voor verbeterde beoordeling van de kwaliteit van grondwater

Het RIVM presenteert een aantal mogelijkheden voor de aanpassing van de beoordeling van grondwaterkwaliteit. Deze aanpassing is nodig om de beoordeling van grondwater goed te laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu nog onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van die Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt staande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. (RIVM, 14 december)

Lees meer: rivm.nl

 

36 miljard ton bodemverlies per jaar door regenval en ontbossing

Door water en ontbossing gaat er wereldwijd elk jaar een grote hoeveelheid grond verloren. Landbouw is de oorzaak en mogelijk ook de oplossing van het probleem. (eos wetenschap, 19 december)

Lees meer: eoswetenschap.eu

 

Afval Energie Bedrijf betaalt 350.000 euro voor bodemverontreiniging op eigen terrein

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) uit Amsterdam heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 350.000,- euro geaccepteerd. Zij betalen de boete voor het in de bodem laten brengen van afvalstoffen zonder de nodige maatregelen te hebben genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. (Openbaar Ministerie, 14 december)

Lees meer: om.nl

 

Waterkwaliteit beter, maar nog niet op orde

Bemestingsoverschotten dalen en stijgende gewasopbrengsten bewijzen een betere mineralenbenutting. Toch moeten Nederlandse boeren en tuinders op zand- en lossgronden flink aan de bak om te voldoen aan de nitraatrichtlijnen voor grondwater. Verder is voor stikstof en fosfaat nog steeds sprake van normoverschrijdingen in oppervlaktewater. (Nieuwe Oogst, 18 december)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Archeoloog haalt dan toch 140.000 euro op

Het is archeoloog Simon Verdegem dan toch gelukt om via crowdfunding 140.000 euro in te zamelen voor een onderzoek op een stuk grond aan de wijk De Kapellerie. Daar wordt een verkaveling neergepoot, maar tijdens een vooronderzoek werd er een intact gebleven Duitse verdedigingslinie uit Wereldoorlog I ontdekt. De archeoloog en zijn team kunnen aan de slag gaan na de paasvakantie. (HLN, 15 december)

Lees meer: hln.nl

 

Tweede Kamer wil uitfasering persistente stoffen vanwege circulaire economie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering oproept met de industrie afspraken te maken over de uitfasering van persistente stoffen. Kamerlid Suzanne Kroger diende (GroenLinks) de motie in omdat in haar ogen in een echte circulaire economie geen ruimte is voor persistente stoffen, die zich ophopen in het milieu en in onze lichamen en slecht afbreekbaar zijn. In een andere aangenomen motie riep de Kamer op tot meer kennisdeling over gevaarlijke stoffen. (Waterforum, 8 december)

Lees meer: waterforum.net

 

Bodem en ondergrond in omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond zijn in 2017 verschillende gemeenten intensief aan de slag geweest met het stevig en integraal verankeren van bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies. De ambitie van de VNG is dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. (Bodem+, 13 december)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Koopovereenkomst EMK-terrein getekend

Op woensdag 20 december 2017 ondertekenen het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel de koopovereenkomst voor het EMK-terrein in het raadhuis in Krimpen aan den IJssel. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van het terrein. Naast de gemeente en het Rijk bekrachtigen ook de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat hun medewerking aan de sanering en herontwikkeling van het terrein. (Gemeente Krimpen aan den IJssel, 20 december)

Lees meer...
 

‘Dump die chemische zooi in de achtertuin van de baas’

Opnieuw gifstoffen aangetroffen in de grond rond Teflonfabrikant Chemours (One World, 20 december)

Lees meer: oneworld.nl

 

Slimme inzet van mechanisatie tegen bodemverdichting

Boeren moeten bij hun loonwerker vragen om de inzet van materiaal dat de bodem niet verdicht. Dat stelt DAW-coordinator Jurgen Neimeijer. Dinsdagmiddag werd in Heino een demonstratie gegeven over de keuzes in mechanisatie en de gevolgen voor bodemverdichting. (Nieuwe Oogst, 20 december)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven

De archeologische sector heeft de handen in een geslagen als het gaat om het verbeteren van gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaarten. Het doel van de samenwerking is het opstellen van een Handleiding waaruit duidelijk moet blijken aan welke (minimum-)eisen een gemeentelijke archeologische kaart in de toekomst moet voldoen. (SIKB, 19 december)

Lees meer: sikb.nl

 

Zo vervuilt kwik uit geïndustrialiseerde landen de Noordpool

Wetenschappers weten al langer dat er op de Noordpool vervuilend kwik terug te vinden is. Alleen wisten ze niet helemaal precies hoe die stof daar terechtkomt. Hoe kan zo'n afgelegen en schijnbaar ongerept stuk natuur aangetast zijn met dit giftige metaal, vraagt aardwetenschapper Daniel Obrist van de universiteit van Massachusetts zich af. (One World, 19 december)

Lees meer: oneworld.nl

 

Krimpen koopt voormalige giftbelt

De gemeente Krimpen aan den IJssel zet woensdag de handtekening onder de definitieve aankoop van het EMK-terrein. Volgens het gemeentebestuur gaat het om een "nieuwe stap" in het proces om het veelbesproken gebied te saneren en vervolgens te gaan herontwikkelen. (AD, 18 december)

Lees meer: ad.nl

 

Boete van 350.000 euro voor afvalverwerker Amsterdam

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) moet een boete van 350.000 euro betalen vanwege bodemverontreiniging op het eigen terrein in Amsterdam-Westpoort. (Het Parool, 14 december)

Lees meer: parool.nl

 

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

In aanvulling op Scenario's maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario's voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht. Deze handreiking geeft een overzicht van de voornaamste stappen die kunnen worden gezet bij het gebruiken van scenario's in het beleid voor de leefomgeving, de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt en de voornaamste mogelijkheden en beperkingen die zich bij de keuzes voordoen. De handreiking is gebaseerd op de ervaringen die het PBL heeft met het faciliteren van het gebruik van scenario's op het regionale, nationale, Europese en mondiale niveau en de reflectie hierop. De handreiking "Scenario's voor milieu, natuur en ruimte gebruiken" bestaat naast de handreiking zelf uit een checklist en een presentatie. (Planbureau voor de Leefomgeving, 11 december)

Lees meer: pbl.nl

 

Verbreding aandachtsgebied UP: thematische verkenningen STRONG

Binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) komt de nadruk steeds minder te liggen op de aanpak van bodemverontreiniging en meer op de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen door het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. In lijn daarmee is in het voorjaar van 2017 een start gemaakt met de verkenning van de thema's bodemdaling, (stedelijk) grondwaterbeheer, bodembeheer in de landbouw, kabels en leidingen, bodemenergie en geothermie. (Bodem+, 13 december)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 52 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA