Opruimen chemisch afval kost Weert tonnen

Het opruimen van het chemisch afval aan de Moeselpeelweg heeft Weert bijna 4,5 ton gekost. Door het failliet van de vervuiler is de kans groot dat de gemeente hiervoor opdraait (De Limburger, 18 augustus).

Lees meer: De Limburger

 

Archeologie Schokland is gebaat bij natte voeten

Schokland - Het is voorjaar 2025. Een zachte lentebries waait vanaf het Ketelmeer over de polderdijk. Fluitekruid wiegt zachtjes heen en weer. De witte bloemen worden afgewisseld doorhet geel van boterbloemen (FlevoPost, 18 augustus).

Lees meer: FlevoPost

 

Landbouworganisatie VN: ‘Gezonde bodem essentieel voor tegengaan klimaatverandering en honger’

Een gezonde bodem is noodzakelijk om de duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van honger en welvaart te behalen. Het is daarom hoog tijd om met bodemgezondheid aan de slag te gaan, luidde de boodschap tijdens het World Congress of Soil Science in Rio de Janeiro, Brazilie (Duurzaambedrijfsleven.nl, 17 augustus).

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 

Weinig lood in bodem kinderspeelplaatsen Tiel, 3 plaatsen nader onderzocht

Op verschillende plekken in de provincie Gelderland zit (nog) lood in de bodem. Lood in de bodem is een gezondheidsrisico. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Gemeente Tiel heeft daarom bodemonderzoek laten doen bij speelplaatsen waar te hoge gehalten lood in de bodem kunnen zitten. Uit het onderzoek blijkt dat de bodemverontreiniging meevalt. De GGD heeft de resultaten beoordeeld. Bij 3 van de 20 onderzochte speelplaatsen vindt de GGD de bodemkwaliteit matig, bij 1 speelplaats onvoldoende. (de Tielenaar, 14 augustus)

Lees meer: detielenaar.nl

 

Zwemkom Koopmanspolder wordt weer natuurgebied

De zwemwaterkwaliteit in de Koopmanspolder is niet optimaal, vorig jaar werd de kwaliteit zelfs als slecht beoordeeld. Dat komt omdat de doorstroming niet optimaal is, maar het ligt ook aan de bodem. De plas heeft een zandige donkergrijze vaste waterbodem die niet prettig aanvoelt. Recreanten ervaren dit als een laag baggerslib. Uit onderzoek blijkt dat het gehalte slib minimaal is, de kosten om dit te verwijderen fors zijn en de inschatting dat het effect op de kwaliteit van de plas minimaal is. (Medemblik Actueel, 14 augustus)

Lees meer: medemblikactueel.nl

 

Afval gaat weer vaker naar de ouderwetse stortplaats

Afval verdwijnt weer vaker naar de stortplaats, bevestigt de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Ondanks inzet van de overheid op duurzamere alternatieven zoals verbranding en recycling, neemt het aantal ontheffingen op het stortverbod toe, schrijft het FD op basis van onderzoek in de sector. (NOS, 13 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

Archeologisch onderzoek in Valkenburg voor verbreding Tjalmaweg

Sinds een aantal weken wordt er flink gegraven aan de Achterweg in Valkenburg. Proefsleuven en veel grote afgegraven vakken in de bodem wijzen erop, dat hier werkzaamheden voor archeologisch onderzoek aan de gang zijn. (Alles over Katwijk, 10 augustus)

Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 

WUR presenteert lijst schadelijke diergeneesmiddelen in mest, bodem en water

Regelmatig worden er bepaalde diergeneesmiddelen, afkomstig uit drijfmest, in grond- en oppervlaktewater gevonden. Onderzoekers van Wageningen University and Research hebben daarom een soort prioriteitenlijst samengesteld van twintig middelen met de hoogste negatieve milieu-impact of middelen die langdurig aanwezig blijven in mest, bodem en water. Op de lijst staan vooral antibiotica en antiparasitaire middelen die veelal in de varkenshouderij worden gebruikt. (Pigbusiness, 9 augustus)

Lees meer: pigbusiness.nl

 

Sloop voormalig Kompaan en De Bocht in Goirle loopt maanden achter op schema

De sloop van de voormalige panden van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle heeft door de aanwezigheid van asbest flinke vertraging opgelopen. Aanvankelijk was 30 april als einddatum van de sloop gepland, maar die is nog steeds niet afgerond. (Brabants Dagblad, 10 augustus)

Lees meer: bd.nl

 

We moeten heel anders met de Nederlandse bodem omgaan, zegt waterschap

De Nederlandse waterhuishouding moet drastisch op de schop, zegt Waterschap Rijn en IJssel naar aanleiding van de aanhoudende droogte. "We hebben ons in het verleden te veel gericht op het afvoeren van water." (de Gelderlander, 8 augustus)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Zand houdt geheimen van scheepswrak verborgen

Het scheepswrak bij de Mothoek houdt zijn geheimen nog even verborgen. Onderzoek moest uitwijzen of het schip behoorde tot de vissersvloot die in 1883 grotendeels verdween in de Waddenzee, maar zand en wetgeving dwarsbomen de zoektocht. Een gemiste kans, vindt Stichting Maritieme Archeologie (SMA). (Friesch Dagblad, 8 augustus)

Lees meer: frieschdagblad.nl

 

Bodemvocht uit satellietdata: Wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee?

Satellietbeelden kunnen mogelijk een nuttige bijdrage leveren aan het waterbeheer. De satelliet Sentinel-1 geeft buiten het groeiseizoen om al een vrij goed beeld van het bodemvochtgehalte. Hiermee kan bijvoorbeeld de berijdbaarheid van landbouwpercelen in kaart gebracht kan worden. Ook is een data-assimilatietool ontwikkeld die ingezet kan worden om simulaties met het Landelijk Hydrologisch Model te verbeteren (H2O, 21 augustus).

Lees meer: H2O

 

Gemeente adviseert uit voorzorg om slootwater niet te gebruiken voor moestuinen

Eerder dit jaar is in drie gemeenten het irrigatiewater uit de sloten bij een aantal moestuinen onderzocht. Een tussentijds rapport gaf aan dat er in Papendrecht op twee plaatsen sterk verhoogde gehalten PFOA geconstateerd zijn. Naar aanleiding van die resultaten heeft de gemeente door een onafhankelijk bureau een vervolgonderzoek laten uitvoeren op twee andere locaties in Papendrecht. De analyseresultaten van dit vervolgonderzoek zijn nu bekend. (Papendrecht.net, 14 augustus)

Lees meer: papendrecht.net

 

Asbest opruimactie in Oeverbos

Vorige week heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond in het oostelijke deel van Oeverbos kleine stukjes asbest aangetroffen. Staatsbosbeheer richt, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland, dit deel van het Oeverbos opnieuw in en heeft voorafgaand daaraan ook de bodem gesaneerd, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de DCMR. Staatsbosbeheer heeft het gebied waar het asbest is gevonden afgezet met een rood lint. Deze week ruimt een gespecialiseerd bedrijf het asbest op en zijn er extra controles. (Vlaardingen24, 14 augustus.nl)

Lees meer: vlaardingen24.nl

 

Getijdenpark in Maashaven weer stap dichterbij

Je kunt het zo gek niet bedenken: scheepsschroeven, een granaathuls, heel veel plastic en zelfs ijskasten. Allemaal gevonden bij de baggerwerkzaamheden in de Maashaven in Rotterdam. (RTV Rijnmond, 13 augustus)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Subsidie voor investeringen landbouw en schoon water in Gelderland

Individuele Gelderse land- en tuinbouwers met innovatieve projectideeen kunnen binnenkort subsidie aanvragen. De provincie zoekt projecten die leiden tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen, verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting verminderen. Van 20 augustus tot en met 17 september is het mogelijk om een subsidie aan te vragen. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40 procent van de investering. (AgriHolland, 10 augustus)

Lees meer: agriholland.nl

 

Rioolwater stroomt bij Diever weiland in

In het buurtschap Wittelte bij Diever in gemeente Westerveld is vanmorgen een persleiding van de riolering geknapt. (Nieuwe Oogst, 11 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

ZLTO tegen extra gaswinning

ZLTO-afdelingen Dongen-Loon op Zand en Hart van Brabant tekenen met een zienswijze protest aan tegen extra gaswinning in Loon op Zand en Loon op Zand Zuid en tegen de techniek fracking die de gaswinner Vermilion daarbij wil gebruiken. (Nieuwe Oogst, 9 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Verzilting van bodem en water door droogte in westen van Nederland neemt toe

De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt toe. Dat komt door de extreme droogte en de zeer lage waterstand op de grote rivieren. (Nu.nl, 9 augustus)

Lees meer: nu.nl

 

Raad van State: gebruiker van loods in Geesteren moet betalen voor bodemverontreiniging

De gebruiker van een loods in Geesteren moet opdraaien voor ruim 7.000 euro voor een onderzoek naar bodemverontreiniging. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. In de loods aan de Vinckenweg werd in 2014 een drugslab aangetroffen. (rtv Oost, 8 augustus)

Lees meer: rtvoost.nl

 


Pagina 9 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA